HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - HỘI LOÃNG XƯƠNG TP. HCM

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2020
Chủ đề: Kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân loãng xương
Phiên 1: Loãng xương, gãy xương, hệ quả (tàn phế - tử vong) và các giải pháp can thiệp.
Phiên 2: Đồng bộ các giải pháp điều trị loãng xương, thách thức trên thực tế lâm sàng.
Phiên 3: Kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân loãng xương.
Phiên 4 : Gặp gỡ các chuyên gia của các chuyên khoa liên quan.